Xiashun Celebrity Bridge Tournament

The invitational Xiashun Celebrity Bridge Tournament, a premiere event of the Hong Kong Inter-City Bridge Championships, will be held at Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East on 16 July 2018. Over 20 celebrities from the private and public sectors will be taking part.

Participants

1 Mr. S S CHAN 陳成秀 先生
2 Mr. W S CHAN 陳榮旋 先生
3 Mr. Adrian CHAU 周智輝 先生
4 Prof. Albert CHENG 鄭定寕 教授
5 Ms. Jane CHOO 吳麗珍 女士
6 Dr. Joseph CHOW 周明權 博士
7 Mr. Patrick CHOY 蔡國雄 先生
8 Mr. Ricky CHU 朱敏健 先生
9 Ms. Vita CHU 區朱慧茵 女士
10 Ms. FOO Lan 陳玉蘭 女士
11 Mr. Vincent FUNG 馮浩賢 先生
12 Mr. GUI Sheng Yue 桂生悅 先生
13 Mr. Bosco HO 何顯毅 先生
14 Mr. Herman HU 胡曉明 先生
15 Mr. JU Chuan Cheng 鞠傳成 先生
16 Prof. LAM Kin 林建 教授
17 Mr. K W LEE 李群華 先生
18 Ms. Zoe LI 李雪茹 女士
19 Mr. Brian SENIOR
20 Ms. Barbara SHIU 邵蓓蘭 女士
21 Ms. Esther SOPHONPANICH 陳鳳翎 女士
22 Mr. Jerome SZE 施展熊 先生
23 Ms. WANG Li Ping 王禮萍 女士
24 Mr. Charlton WONG 黃永泰 先生
25 Mr. WONG Sau Ching 黃守正 先生
26 Mr. Charles YEUNG 楊少初 先生
27 Dr. Paul YU 茹永臻 博士
28 Mr. William ZEN 單偉豹 先生

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 Total Rank
1 13.18 15.15 15.99 12.61 12.01 7.99 76.93 3
2 6.82 3.27 2.92 7.99 4.85 2.00 27.85 7
3 4.85 16.73 6.29 18.78 12.61 0.36 59.62 5
4 4.01 17.08 13.71 15.58 4.42 15.99 70.79 4
5 7.39 12.01 1.22 4.42 4.01 0.00 29.05 6
6 7.99 15.15 7.39 15.58 15.99 15.99 78.09 1
7 12.01 18.00 19.64 4.01 20.00 4.01 77.67 2
Team 1 Mr. S S CHAN
陳成秀 先生
Ms. Zoe LI
李雪茹 女士
Mr. Brian SENIOR Ms. Esther SOPHONPANICH
陳鳳翎 女士
Team 2 Mr. W S CHAN
陳榮旋 先生
Ms. Barbara SHIU
邵蓓蘭 女士
Mr. Charles YEUNG
楊少初 先生
Dr. Paul YU
茹永臻 博士
Team 3 Mr. Jerome SZE
施展熊 先生
Mr. K W LEE
李群華 先生
Ms. Jane CHOO
吳麗珍 女士
Ms. FOO Lan
陳玉蘭女士
Team 4 Mr. JU Chuan Cheng
鞠傳成 先生
Mr. Patrick CHOY
蔡國雄 先生
Prof. Albert CHENG
鄭定寕 教授
Mr. Charlton WONG
黃永泰 先生
Team 5 Mr. Adrian CHAU
周智輝 先生
Ms Vita CHU
區朱慧茵女士
Dr. Joseph CHOW
周明權 博士
Mr. William ZEN
單偉豹 先生
Team 6 Mr. WONG Sau Ching
黃守正 先生
Prof. LAM Kin
林建 教授
Mr. Bosco HO
何顯毅 先生
Mr. Ricky CHU
朱敏健 先生
Team 7 Mr. Herman HU
胡曉明 先生
Mr. Vincent FUNG
馮浩賢 先生
Mr. GUI Sheng Yue
桂生悅 先生
Ms. WANG Li Ping
王禮萍 女士