Xiashun Celebrity Bridge Tournament

The invitational Xiashun Celebrity Bridge Tournament, a premiere event of the Hong Kong Inter-City Bridge Championships, will be held at Regal Hongkong Hotel on 25 July 2017. Over 20 celebrities from the private and public sectors will be taking part.

Participants

1 Mr. S S CHAN 陳成秀 先生
2 Mr. Simon CHAN 陳逸斌 先生
3 Mr. W S CHAN 陳榮旋 先生
4 Mr. CHEN Sheng Hong 陳勝洪 先生
5 Prof. Albert CHENG 鄭定寕 教授
6 Mr. Leo CHEUNG 張力 先生
7 Mr. Raymond CHOW 鄒文懷 先生
8 Mr. Patrick CHOY 蔡國雄 先生
9 Mr. Ricky CHU 朱敏健 先生
10 Mr. Maurizio DI SACCO
11 Mr. Vincent FUNG 馮浩賢 先生
12 Ms. Ella GRACA
13 Mr. GUI Sheng Yue 桂生悅 先生
14 Mr. JU Chuan Cheng 鞠傳成 先生
15 Mr. W K LAI 黎偉傑 先生
16 Prof. LAM Kin 林建 教授
17 Mr. K W LEE 李群華 先生
18 Ms. Zoe LI 李雪茹 女士
19 Mr. NEI Wei Ping 聶衛平 先生
20 Mr. Brian SENIOR
21 Ms. Barbara SHIU 邵蓓蘭 女士
22 Ms. Esther C. SOPHONPANICH 陳鳳翎 女士
23 Mr. Jerome SZE 施展熊 先生
24 Mr. Samuel WAN 溫兆裘 先生
25 Ms. WANG Li Ping 王禮萍 女士
26 Mr. WANG Rui 王銳 先生
27 Mr. Charlton WONG 黃永泰 先生
28 Prof. XIE Dan Yang 謝丹陽 教授
29 Mr. Robert ZAJAC 佘志偉 先生
30 Mr. Derek ZEN 單偉彪 先生
31 Mr. William ZEN 單偉豹 先生
32 Ms. ZHANG Yu 章瑜 女士

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Rank
1 15.58 13.18 6.82 9.29 15.99 0.56 5.78 67.20 4
2 4.42 6.82 2.29 3.63 2.29 4.01 9.29 32.75 8
3 6.82 13.18 7.99 2.00 18.54 4.85 12.61 65.99 5
4 13.18 17.71 12.01 11.38 18.00 6.29 13.71 92.28 3
5 10.71 16.37 18.00 8.62 13.18 7.99 17.71 92.58 2
6 4.01 17.71 1.46 2.00 6.82 9.29 5.78 47.07 7
7 19.44 15.99 15.15 13.71 12.01 10.71 10.71 97.72 1
8 14.22 10.71 7.39 6.29 2.29 14.22 9.29 64.41 6
Team 1 Mr. GUI Sheng Yue
桂生悅 先生
Ms. WANG Li Ping
王禮萍 女士
Mr. NIE Wei Ping
聶衛平 先生
Ms. ZHANG Yu
章瑜 女士
Team 2 Mr. S S CHAN
陳成秀 先生
Ms. Zoe LI
李雪茹 女士
Mr. Simon CHAN
陳逸斌 先生
Mr. Jerome SZE
施展熊 先生
Team 3 Mr. CHEN Sheng Hong
陳勝洪 先生
Mr. WANG Rui
王銳 先生
Prof. Albert CHENG
鄭定寕 教授
Mr. Charlton WONG
黃永泰 先生
Team 4 Mr. Patrick CHOY
蔡國雄 先生
Mr. JU Chuan Cheng
鞠傳成 先生
Mr. Robert ZAJAC
佘志偉 先生
Mr. Maurizio DI SACCO
Team 5 Mr. Vincent FUNG
馮浩賢 先生
Mr. Brian SENIOR
Mr. William ZEN
單偉豹 先生
Mr. Ricky CHU
朱敏健 先生
Team 6 Mr. W S CHAN
陳榮旋 先生
Ms. Barbara SHIU
邵蓓蘭 女士
Prof. LAM Kin
林建 教授
Mr. K W LEE
李群華 先生
Team 7 Ms. Esther SOPHONPANICH
陳鳳翎 女士
Mr. Samuel WAN
溫兆裘 先生
Mr. Leo CHEUNG
張力 先生
Prof. XIE Dan Yang
謝丹陽 先生
Team 8 Mr. Raymond CHOW
鄒文懷 先生
Ms. Ella GRACA
Mr. Derek ZEN
單偉彪 先生
Mr. W. K. LAI
黎偉傑 先生